STELLRAM中国区一级代理

国外叶片专家协同中国区销售经理左旭辉及技术人员顾春荣来我公司视察,并且参观了无锡地区的叶片公司,交流

了国外和国内的叶片加工的异同……

 


                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无锡波波林克科技有限公司